DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOKON ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEKRŐL

I. Teljes árú menetdíjak

A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

II. Az emelt szintű és a kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjáratokra vonatkozó külön díjak

Emelt szintű országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételéért külön kiegészítő díjat is fizetni kell. A fizetendő díj a menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege. Az emelt szintű autóbuszjáratokra szóló kiegészítő díjat az országos menetjegy árakat tartalmazó díjtáblázat tartalmazza.

A kötelező helybiztosítás díja a menetdíjon felül és a kiegészítő díjon felül 150,- Ft.

A kiegészítő díjból és a kötelező helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

Emelt szintű országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor - ha az utazás bérlettel történik - az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját utazási alkalmanként és járatonként külön meg kell fizetni.

III. Menetdíjkedvezmények

Menetdíjkedvezmény csak a menetdíjakból vehető igénybe, az emelt szintű autóbuszjáratok kiegészítő díjából és a kötelező helybiztosítás díjából nem.

1. Díjtalanul utazhat korlátlan számban

 1. a felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves koráig,

 2. a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, az EU tagállam állampolgára, és nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár is,

 3. a hadirokkant és hadiözvegy a részére kiadott igazolvány alapján, továbbá - ha a hadirokkant igazoltan kísérésre szorul - annak kísérője,

 4. a magyar jogszabályok alapján nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgár a nyugdíjfolyósító szerv igazolásával,

 5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 8. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott, 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított "Magyar igazolvány", illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány" felmutatásával,

 6. a menekült "Tartózkodási engedélye" felmutatásával.

2. 50 %-os menetjegy kedvezményre jogosult

 1. a gyermek 6 éves kortól 14 éves korig,

 2. az érvényes diákigazolvánnyal vagy a tanintézet által kiadott Igazolással rendelkező nappali és esti tagozatos diák, bármely utazási viszonylatban,

 3. levelező tagozatos diák a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) iskolába járásra történő utazásra, a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között a diákigazolvány alapján; a VOLÁN az utazási viszonylat bejegyzésére külön igazolást adhat ki,

 4. 10 éven aluli gyermeknek a legalább 6 gyermekből álló csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő, a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre. A megrendelést az igénybe venni kívánt járat(ok) üzemeltetőinek kell benyújtani olyan időpontban, hogy visszaigazolásra kellő idő álljon rendelkezésre. A visszaigazolást jegyváltáskor be kell mutatni,

 5. a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkantnak a családtagja (a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek); a gyermekek azonos feltétellel jogosultak a kedvezményre, mint a nagycsaládosok a 90 %-os kedvezményre,

 6. nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő,

 7. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 10. §-a (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha jogosultságát a "Magyar igazolvány"-nyal, illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-nyal és az e célra rendszeresített "Diákigazolvány"-nyal, vagy az igazolvány, illetve a "Pótfüzet" "Diákkedvezmény" rovatában történt érvényesítéssel együttesen igazolja A diákigazolványok időbeli érvényességét a III/3. pont tartalmazza.

3. 50%-os menetjegy kedvezményre jogosult évente 16 alkalommal a 65. életévet be nem töltött

 1. személy, aki
  • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,
  • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,
  • 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,
  • rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,
  • rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
  • rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,
 2. külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
 3. nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
 4. gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

A jogosultak kedvezményüket az "Ellátottak utazási utalványa" alapján vehetik igénybe.

A nyugdíjas vagy nyugdíjsegélyben részesülő az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha az a nyugdíjkorhatárt már elérte. A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt. A "Gy" vagy "Gyám", illetve "GO" megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt személy - életkortól függetlenül - megosztva is használhatja.

A jogosult az utazási utalványt alkalmanként választása szerint vonaton, autóbuszon vagy átszállással mindkét közlekedési eszközön is használhatja utazásra. Autóbuszon történő utazásnál a jegykiadó kedvezményes menetjegyet szolgáltat ki az utazás tényének az utalványra történő bejegyzése mellett. Egy utazásnak tekinti a VOLÁN a többszöri átszállással történő utazást, ha az az első utazás megkezdésének napját követő nap 24. órájáig befejeződik.

Bármely közvetlen vagy átszállásos utazással elért célállomásról történő visszautazás minden esetben külön útnak minősül és ezt csak az utalvány újabb kedvezményes helyének (helyeinek) felhasználásával lehet lebonyolítani. A kiadott kedvezményes menetjegyek mindig arra a járatra érvényesek, amelyekre azt kiadták.

4. 50%-os menetjegy kedvezményre jogosult évente 12 alkalommal menettérti utazás esetén

 1. a költségvetési szervek és intézmények - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is - közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony (ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is) keretében foglalkoztatott, továbbá a közigazgatási szerveknél 2001. június 30-áig ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és 2001. július 1-jétől munkaviszony keretében foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,
 2. az egyházi intézmények, társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki az előző pontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szeretetotthonokban, alsó-, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési intézetekben.

A jogosultak kedvezményüket a munkáltatójuk által kiállított, tárgyévre érvényesített "Utazási utalvány"-nyal és annak jogszerű használatának igazolásával (személyazonosság igazolása) igazolhatják.

A jogosult az utazási utalványt alkalmanként választása szerint vonaton, autóbuszon vagy átszállással mindkét közlekedési eszközön is használhatja utazásra. Autóbuszon történő utazásnál a jegykiadó kedvezményes menetjegyet szolgáltat ki az utazás tényének az utalványra történő bejegyzése mellett. Egy utazásnak tekinti a VOLÁN a többszöri átszállással történő utazást, ha az az első utazás megkezdésének napját követő nap 24. órájáig befejeződik.

A kedvezmény bármely helyközi viszonylatban történő menettérti utazásra használható. Egy kedvezményes menettérti utazásnak minősül az odairányban
- a célállomásra történő közvetlen utazás,
- az átszállással történő utazás az utazás megkezdését követő nap 24. óráig, függetlenül az átszállások számától és attól, hogy az utazás csak autóbusszal vagy vonattal és autóbusszal (kombináltan) történik, valamint
- az ugyanilyen visszairányú utazás (visszautazás).

5. 90%-os menetjegy díjkedvezményre jogosult

 1. az évente 16 alkalommal 50 %-os kedvezményre jogosult személy (III/3. pont), ha két 50%-os utazási kedvezmény összevonásával ezt a kedvezményt választja, továbbá az évi 16 kedvezményének felhasználása után további két alkalommal (a kedvezményes utazás feltételei azonosak az 50 %-os kedvezmény feltételeivel),
 2. az a vak személy, aki a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségek érvényes arcképes igazolványával rendelkezik vagy a vakok járadékában részesül és ezeket igazolja, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
 3. az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik és ezt utazáskor felmutatja, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
 4. az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, ennek igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
 5. az 1998. évi XXXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, ennek igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője
 6. a szülő(k) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermeke(ük), ha a gyermek 18 éven aluli, vagy 26 éven aluli és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik, vagy életkorától függetlenül akire munkaképtelenség folytán magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja,
 7. a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a lakóhelye (tartózkodási helye) és a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény székhelye (telephelye) között - az említett intézmények igazolása alapján,
 8. a nappali, illetve szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény bentlakója, vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozottja - az intézmény igazolása alapján - a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között,
 9. a g) és h) pontban meghatározott tanuló (gondozott) legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) az intézmény székhelye és a tanuló (gondozott) lakóhelye közötti utazás során, ha az intézmény igazolása szerint szükség van a kíséretre (az intézmény a tanuló /gondozott/ igazolványához az utazásnyilvántartó-lapot, illetve a betétlapot kiadta),
 10. a h) pontban meghatározott gondozottat meglátogató személy (esetenként csak egy személy) az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között az intézmény igazolása alapján,
 11. az az álláskereső, aki a Munkaerőpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt - lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között, a munkaügyi központ kirendeltségének igazolása alapján,
 12. a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő a gyermekotthon által az utazás napjára kiállított utaslista alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő jogosult a kedvezményre,
 13. legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő az utazás napjára kiállított utaslista alapján,
 14. évente 4 menettérti alkalommal a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 8. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti személy, valamint évente egy alkalommal a 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább10 személyből álló csoportja tagjai és két kísérőjük (a csoportos utazást szervező előzetes bejelentésével), a "Magyar igazolvány"-uk illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-uk felmutatásával.

IV. Bérletjegyek

1. Általános bérletjegy

A felmutatója részére kiadott általános bérletet az használhatja, aki azzal az utazást megkezdi.

Érvényességi terület: Általános bérletjegy váltható megyei vagy viszonylati érvényességgel.

A bérletjegy a rajta feltüntetett megyében, illetőleg az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő valamennyi VOLÁN belföldi helyközi, menetrend szerinti autóbuszjáratán - a díjszabási korlátozás alá vont autóbuszjáratok kivételével - korlátlan számú utazásra jogosít.

Az általános bérletjegy városi (helyi) autóbuszjáratokon nem érvényes.

Érvénytartam: Az általános bérletjegyek naptári évre vagy naptári hónapra válthatók. Az éves bérletjegyek január 1-jén 0.00 órától december 31-én 24.00 óráig, a havi bérletjegyek a tárgyhó első napjának 0.00 órájától, a hónap utolsó napjának 24.00 órájáig érvényesek.

Bérletjegyek váltása: Viszonylati és megyei érvényességű általános bérletjegyek a területileg illetékes VOLÁN kijelölt helyein válthatók.

A kiegyenlítés módjától függetlenül a bérletjegy kiszolgáltatása - az erre vonatkozó igény bejelentésétől számítva - legkorábban 72 óra múlva követelhető.

2. Havi, félhavi és 30 napos bérletjegy

A félhavi, havi és 30 napos bérletet bárki megválthatja. E bérletek a tulajdonost a tárgyidőszakon és a használatukhoz kiváltott igazolványán meghatározott viszonylaton belül korlátlan számú menettérti utazásra jogosítják.

A VOLÁN autóbuszjáratokon a félhavi bérlet a tárgyhónap 4-én 0 órától 20-án 24 óráig, vagy 19-én 0 órától a következő hónap 5-én 24 óráig, a havi bérletjegy tárgyhónap 1-jén 0 órától a következő hónap 5-én 24 óráig, a 30 napos bérlet pedig az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

A VOLÁN autóbuszjáratokon a félhavi, a havi és a 30 napos bérlet csak az illetékes VOLÁN által érvényesített "Igazolvány"-nyal együtt érvényes utazásra. Az igazolvány kiváltásához 4 x 4 cm-es fényképet kell mellékelni és a személyi igazolványt kell bemutatni. Az igazolvány tartalmazza tulajdonosának arcképét, nevét, személyi igazolvány számát, az utazási viszonylatot, annak díjszabási km-távolságát.

3. Kiemelt (90 %-os) kedvezményű havi, félhavi és 30 napos bérletek

A kiemelt, 90 %-os kedvezményű havi, félhavi és 30 napos bérlet használatára jogosult:

 1. az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, hallgatói, ha érvényes diákigazolvánnyal vagy Igazolással rendelkeznek, a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az oktatási intézmény helye között,
 2. 6 éven felüli óvodások a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az óvoda székhelye között,
 3. az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy ha a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik,
 4. < az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik,
 5. aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, az ezt bizonyító okirat alapján,
 6. aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár területi szervének erre vonatkozó igazolása alapján.

A VOLÁN az utazási viszonylat bejegyzésére külön igazolást ad ki. A havi, félhavi és 30 napos bérlet csak az igazolással (óvodások esetében pedig a "Tanulók igazolványa"-val), továbbá tanulók és hallgatók esetében ezen felül a diákigazolvánnyal együtt érvényes.

Tanulók, hallgatók esetében a tanévre vagy a tanév második felére érvényesített diákigazolvánnyal a kedvezmény a tanévet követő október 31-ig (az október havi bérlet érvénytartamának lejártáig), az első félévre érvényesített diákigazolvánnyal a tanévben március 31-ig (a március havi bérlet érvénytartamának lejártáig) vehető igénybe. A tankötelezettség felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási intézmények külön nem érvényesítik, azok a kiállítástól számított 8 éven át, legfeljebb azonban a tankötelezettség felső határának eléréséig érvényesek további külön érvényesítés nélkül. A tankötelezettség felső határát elért tanulók diákigazolványa az azt követő október 31-ig érvényes. Ezt követően a közoktatási diákigazolvány érvényesítő matricával tanévenként kerül érvényesítésre.

A VOLÁN autóbuszjáratokon a kiemelt kedvezményű havi bérletjegy a naptári hónap első napjának 0.00 órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes, és naponként korlátlan számú menettérti utazásra jogosít. Az alap- és középfokú oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói a szeptember hónapra érvényesített bérletet már augusztus 27-én 0.00 órától használhatják. Az első félhónapra kiadott bérletek tárgyhó 4-én 0.00 órától 20-án 24.00 óráig, a második félhónapra kiadottak 19-én 0.00 órától a következő hónap 5-én 24.00 óráig használhatók utazásra. A 30 napos bérlet pedig az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

V. Poggyászfuvarozás

1. Kézipoggyász

Az utas által az autóbuszba bevitt kézipoggyász szállítása díjtalan.

2. Csomagszállítás és útipoggyász fuvarozás

A csomagszállítás és az útipoggyász fuvarozás díjának magállapítása a menetdíjak magállapításának alapjául szolgáló díjszabási kilométerek szerint történik.

3. Élő állatok szállítása

A kutya szállításáért az útipoggyász fuvarozására megállapított díjtételeket kell alkalmazni, kivéve a vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és rendőrségi kutyát, amelynek szállítása díjtalan. Egyéb élő állat szállítása díjtalan.

VI. Pótdíjak

8.000 Ft pótdíjat fizet az utas, aki

 1. tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye, kiegészítő jegye stb. érvényes,
 2. egy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve az emelt szintű autóbuszjárat igénybevételéért és/vagy a kötelező ülőhelybiztosításért a kiegészítő díjat nem fizette meg (nem váltott kiegészítő jegyet, illetve helyjegyet), továbbá érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,
 3. a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
 4. a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
 5. a jegyvizsgálatot megakadályozza, illetve a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
 6. az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
 7. az utazási feltételeket az itt külön nem említett módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élő állatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként nem szállítható,
 8. a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi.
 9. aki a dohányzási tilalmat megszegi és az autóbuszon, állomási területen dohányzik.

További 12.000 Ft pótdíjat kell fizetni annak az utasnak, aki a meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

A pótdíj helyett 1.300 Ft összegű bemutatási díjat fizet az az utas, aki az utazáskor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító jeggyel, bérlettel vagy egyéb utazási igazolvánnyal, illetve kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, hogy ha azt utólag,az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja. Bemutatási díj esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat.

VII. Menetdíj-visszatérítések

A személyszállítást végző az elővételben váltott és az utazás megkezdése előtt visszaadott menetjegy díját és a poggyászviteldíjat visszatéríti, amelyből kezelési költségként von le.

A bérletjegyek visszatérítésére vonatkozó szabályok az előzőektől eltérnek és feltételekhez kötöttek. Az ezekre vonatkozó szabályokról a szolgálati helyek nyújtanak részletes tájékoztatást.

 

A VOLÁN KÜLÖJÁRATOK DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

.A megrendelés általánosan alkalmazott feltételei:

A különjárat szóban vagy írásban megrendelhető olyan időpontban, hogy a VOLÁN elfogadásának visszaigazolását vagy elutasítását időben megadhassa.

A megrendeléskor közölni szükséges a megrendelő nevét, címét és telefonszámát, megbízottjának nevét és címét, a különjárat indulási helyét és időpontját (nap, óra), célállomást és útirányt, több napos különjárat részletes útitervét, a különjárat várható időtartamát és visszaérkezésének időpontját, a résztvevők számát, a balesetbiztosításra vonatkozó esetleges igényt és a fizetés módját.

A megrendeléshez csatolni kell vagy legkésőbb a különjárat indulásakor a különjárat résztvevőiről utaslistát kell átadni az autóbuszvezetőnek.

A különjáratok további igénybevételi feltételeiről és díjszabásáról a megrendelő és a VOLÁN a megrendeléskor állapodik meg.