Tisztelt Utasok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény előírása szerint a VOLÁN társaságok új üzletszabályzatot készítettek, amely tartalmazza az általuk alkalmazásra kerülő UTAZÁSI FELTÉTELEK-et is. Az üzletszabályzatok hatósági jóváhagyása folyamatosan történik. A jóváhagyott üzletszabályzattal már rendelkező VOLÁN társaságok ezen dokumentumai és benne az UTAZÁSI FELTÉTELEK a társaságok honlapjain megtekinthetők, amelyek a "VOLÁN társaságok" menüpontra kattintva elérhetők.

Az itt közzétett UTAZÁSI FELTÉTELEK csak azon társaságok menetrend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére vonatkoznak, amelyek honlapján még nem található meg a jóváhagyott üzletszabályzatuk.

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK
VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK
IGÉNYBEVÉTELÉRE

A VOLÁN Egyesülés tagjai személyszállítást a menetrend szerinti autóbusz- járatokkal (továbbiakban: autóbuszjárat) a Polgári Törvénykönyv általános, valamint vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv., a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet szabályai, annak 6. -a alapján készített jelen utazási feltételek, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter ármegállapító rendelete, továbbá a menetrendben, díjszabásban foglaltak és az annak alapján készített menetdíjtáblázatok díjai szerint végeznek. Egyes kérdésekre vonatkozóan a VOLÁN Egyesülés menetrend szerinti személyszállítást végző tagjai (továbbiakban: VOLÁN) kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethetnek, továbbá egyes - általában sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó - vonalakra, járatokra vonatkozóan ettől eltérő feltételeket is alkalmazhatnak, amelyeket a helyileg szokásos módon hirdetnek meg.

I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás

1. Az autóbuszjáraton - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat:

a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt.

b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat [20/1981. (VI.19.) Mt. r..] 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani.

A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő/k/nek kell gondoskodni.

Az a)-b) pontokban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérést szükségessé tevő okok fennállását az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja. Ha az utas ezen okok valamelyikének fennállása esetén az autóbuszjáratra mégis felszáll (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtévesztve), az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a VOLÁN-nak okozott károkat maga, illetve gondnoka, gyámja stb. viseli.

2. Az utazásból kizárható

a) az ittas személy,

b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van,

c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.]

14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag az utazás megkezdése (az autóbuszjáratnak a felszállóhelyről történő elindulása) előtt zárható ki az utazásból.

3. Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek.

A VOLÁN egyes autóbuszjáratokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

4. Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezelnie, kezeltetnie, az autóbuszvezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a különböző utazási jogosultságokat biztosító (utazási) igazolványokat a különböző jogosultságokat igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbuszvezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni.

A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni.

Az utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot ellenőrzés céljából az utazás megkezdése előtt, az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni.

A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzőek szerinti - az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló - az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell venniük; feltéve, hogy az az utazási időt - az összes egyéb körülményre is tekintettel - számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz.

5. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a VOLÁN bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania.

6. Az utazási igazolvány csak arra a vonalra, viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). A menetjegy általában a vonal teljes hosszán (vonaljegy), kivételesen a vonal egy - a díjszabásban meghatározott - szakaszán (szakaszjegy) egyszeri utazásra jogosít. Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza.

7. Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad.

Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.

8. Az utasnak a díjszabásban megállapított menetdíjat (utazási igazolvány árat) kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. A jegykiadó pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. A visszajáró összeget - ha azt a jegykiadó visszaadni nem tudja - a VOLÁN az utas részére postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti.

Jegykiadógép alkalmazásánál annak használatát a VOLÁN meghatározott pénzérme használatához kötheti.

9. A VOLÁN menetjegy, bérlet illetve más utazási igazolvány előzetes váltását kötelezővé teheti.

II. Díjszabás

A VOLÁN a menetjegyeket és más utazási igazolványok díjait, az alkalmazott kedvezményeket, az igénybevételük és használatuk feltételeit - figyelemmel az azokra vonatkozó jogszabályokra és hatósági intézkedésekre - "Díjszabás"-ban teszi közzé. A díjszabás szövegét, valamint a csak időlegesen vagy korlátozott területen alkalmazott utazási igazolványok vagy kedvezmények feltételeit és díjait (mértékét) tartalmazó kiegészítéseket a VOLÁN a település helyi viszonyainak megfelelő módon hirdeti meg.

A díjszabás és kiegészítései a VOLÁN-nak a településen működő szolgálati helyein, hivatalos órák alatt megtekinthetők.

III. Érvényes menetjegy (utazási igazolvány) nélküli utazás

1. Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatra, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbuszjárat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbuszjárat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

2. Annak az utasnak, aki előre váltott menetjegyét, illetőleg kezeltetési kötelezettséggel használható jegyét, és bérletét vagy más utazási igazolványát nem kezelteti (érvényesíti), annak utólagos kezelésével egyidejűleg pótdíjat kell fizetnie.

3. Ha az utas utazási igazolványának érvényhatárán túl tovább kíván utazni, a továbbutazási menetdíjat az adott járatnak attól az állomásától kell számítani, ameddig a menetjegy érvényes volt.

4. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni.

IV. Fel- és leszállás, helyfoglalás

1. A közlekedési vállalat (VOLÁN) a menetrendben közzétett helyi és távolsági (helyközi) járattal a személyszállítást köteles elvállalni. Ha a menetrendben közzétett járattal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a közlekedési vállalatot a szerződéskötési kötelezettség a jármű befogadóképességéig terheli. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.]

2. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében törtnénik. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.]

3. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt más utasok nem foglalták el. A rokkantak, vakok, terhes anyák, kisgyermekkel utazók részére kijelölt ülőhelyeken elsősorban ezen személyek utazhatnak. A 4 éven aluli gyermekek - biztonságuk érdekében - kísérőjük ölében utazhatnak, illetve külön ülésen mózeskosárban, gyermekülésben, stb. elhelyezve. A kísérővel utazó gyermekek elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő tartozik gondoskodni.

4. Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie.

5. Utasok felszállása - ha helyileg ettől eltérő rendszer nincs meghirdetve - a jármű első ajtajánál történhet. Az utasnak a fel- és leszállás meghatározott rendjét (ajtók, használata stb.) meg kell tartania.

6. Az utas leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. A leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a VOLÁN nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

7. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbusz-járat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.

V. Az utas magatartása

1. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat. Annak, aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, pótdíjat kell fizetnie.

2. Az autóbuszban, valamint az autóbuszállomások területén bármilyen árut, szolgáltatást csak az illetékes VOLÁN engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad.

3. Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik.

4. Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.

5. A közforgalmú helyi autóbuszjáraton dohányozni (cigarettázni, szivarozni és pipázni) nem szabad.

6. Ha az utas magatartásával a menetrend szerinti közlekedést akadályozza és ebből a VOLÁN-nak kára származik, azt az utasra áthárítja.

7. Aki az autóbuszban, az utasforgalmi létesítményekben - ideértve a megállóhely-jelző táblát és oszlopot, valamint a menetrendi hirdetményeket is -, azok berendezési, felszerelési tárgyaiban kárt okoz vagy azokat rendellenesen beszennyezi, köteles a takarítási, tisztítási, helyreállítási, illetve pótlási költségeket megtéríteni.

VI. Kézipoggyász

1. Az utasok kézipoggyászt vihetnek magukkal. [20/1981. (VI.19.)Mt.r.]

Kézipoggyászoknak minősülnek azok az egy személy által is könnyen hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű tárgyak, amelyeket az utas az autóbuszba magával
visz.

Kézipoggyászként az autóbuszba bevihető továbbá
- ródli, vagy
- síléc, vagy
- facsemete, vagy
- gyermekkocsi, vagy
- egy db legfeljebb 5 kg töltetsúlyú propán-bután gázpalack.

Összecsukható rokkantkocsi az autóbuszba kézipoggyászként bevihető, ha a forgalmi viszonyok azt megengedik és a többi utasnak kényelmetlenséget nem okoz.

2. Az utas kézipoggyászát - ha azt nem a kezében vagy az ölében tartja - köteles úgy elhelyezni, hogy a többi utas kényelmét, testi épségét, a le- és felszállást ne zavarja és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. A gázpalackot az autóbuszon zárt állapotban, védőkupakkal ellátva - állítva - úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson.

3. Kézipoggyászként nem szállítható:

a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,

b) olyan tárgy, amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,

c) töltött lőfegyver. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.]

4. A közlekedési vállalat (VOLÁN) megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely
a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,
b) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. [20/1981. (VI.19.) Mt.r]

5. A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

6. A kézipoggyászban bekövetkezett, valamint a kézipoggyász által harmadik személynek okozott kárért a VOLÁN csak jogszabály alapján vagy vétkesség esetén felelős. A VOLÁN a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie.

7. Annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, a díjszabásban meghatározott pótdíjat kell megfizetnie. Emellett - függetlenül az egyéb törvényes következményektől - felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

8. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

VII. Autóbuszba bevihető élő állatok

1. Az autóbuszba bevihető élő állatok és szállításuk feltételei:

a) egy kutya, szájkosárral és pórázzal ellátva,
b) halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban,
c) kisebb madarak, papagájok és galambok, kalitkában elhelyezve,
d) egyéb apró állat kosárban, ládában vagy más alkalmas tartóban,
e) egy vadászsólyom, védősapkával ellátva.

Az állatok szállítására használt eszközök (tartály, kalitka, kosár, láda stb.) tömege, terjedelme stb. nem haladhatja meg a kézipoggyászok szállítási feltételeire meghatározottakat.

A VOLÁN a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.

A segítő kutyát alkalmazó személy a menetrend szerinti autóbuszjáraton jogosult- a terápiás kutya kivételével - a segítő kutyával tartózkodni és azt szájkosár nélkül használni. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logoval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A segítő kutya az utazásból akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

2. Élő kacsa, liba vagy pulyka az autóbusz utastérben nem szállítható.

3. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be.

4. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarhatja vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a VOLÁN az élő állatot a szállításból kizárhatja.

5. Az élő állatban bekövetkezet, valamint az élő állat által harmadik személynek okozott kárért a VOLÁN csak jogszabály alapján vagy vétkessége esetén felelős - a kézipoggyászra vonatkozó feltételek szerint.

VIII. Forgalmi zavar

1. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, a közlekedési vállalat (VOLÁN) köteles a rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.]

2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése - átmenetileg - egyáltalán nem vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a közlekedési vállalat (VOLÁN) erről az utasokat tájékoztatja. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.] A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is.

IX. Menetdíj visszatérítése

1. A VOLÁN az elővételben váltott teljes árú menetjegy díját visszatéríti, ha az utas menetjegyét utazásra nem használta fel. A kedvezményes árú utazási igazolványok visszatérítési szabályait a díjszabás tartalmazza.

2. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a VOLÁN sem a menetdíjat, sem a díjak egy részét nem téríti vissza. Ugyancsak nem téríti vissza még részben sem a VOLÁN a szállításból kizárt élő állat viteldíját.

3. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt menetjegy, bérlet, illetőleg a részben felhasznált bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a VOLÁN semmiféle igazolásra nem teljesít.

Elveszett menetjegyért, bérletért stb. visszatérítés nem jár.

X. Utazási feltételek nemzetközi és a városi (helyi) viszonylatú utazásokra

A VOLÁN távolsági (helyközi) autóbuszjáratain városi (helyi) viszonylatban történő utazásokra a távolsági (helyközi) utazásokra vonatkozó utazási feltételek érvényesek.