Tisztelt Utasok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény előírása szerint a VOLÁN társaságok új üzletszabályzatot készítettek, amely tartalmazza az általuk alkalmazásra kerülő UTAZÁSI FELTÉTELEK-et is. Az üzletszabályzatok hatósági jóváhagyása folyamatosan történik. A jóváhagyott üzletszabályzattal már rendelkező VOLÁN társaságok ezen dokumentumai és benne az UTAZÁSI FELTÉTELEK a társaságok honlapjain megtekinthetők, amelyek a "VOLÁN társaságok" menüpontra kattintva elérhetők.

Az itt közzétett UTAZÁSI FELTÉTELEK csak azon társaságok menetrend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére vonatkoznak, amelyek honlapján még nem található meg a jóváhagyott üzletszabályzatuk.

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK
MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI
ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ
IGÉNYBEVÉTELÉRE

A VOLÁN Egyesülés tagjai személyszállítást a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal (továbbiakban: autóbuszjárat) a Polgári Törvénykönyv általános, valamint vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv., a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet szabályai, annak 6. §-a alapján készített jelen utazási feltételek, a közlekedésért felelős miniszter részéről a VOLÁN társsággal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek, továbbá a menetrendben, díjszabásban foglaltak és az annak alapján készített menetdíjtáblázatok díjai szerint végeznek. Egyes kérdésekre vonatkozóan a VOLÁN Egyesülés menetrend szerinti személyszállítást végző tagjai (továbbiakban: VOLÁN) kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethetnek, továbbá egyes - általában sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó - vonalakra, járatokra vonatkozóan ettől eltérő feltételeket is alkalmazhatnak, amelyeket a helyileg szokásos módon hirdetnek meg.

I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás

1. Az autóbuszjáraton - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat:

a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt.

b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat 20/1981. (VI.19.) Mt. r.. 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani.

A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről és a biztonságos utazásuk fel-tételeinek megfelelő magatartásukról a kísérő/k/nek kell gondoskodni. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete szintén minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik.

Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő/k/nek kell gondoskodni.

Az a)-b) pontokban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérést szükségessé tevő okok fennállását az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja. Ha az utas ezen okok valamelyikének fennállása esetén az autóbuszjáratra mégis felszáll (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtévesztve), az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a VOLÁN-nak okozott károkat maga, illetve gondnoka, gyámja stb. viseli.

2. Az utazásból kizárható

a) az ittas személy,

b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van,

c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg. 20/1981. (VI.19.) Mt. r.

Utazásból való kizárás csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen történhet.

14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag az utazás megkezdése (az autóbuszjáratnak a felszállóhelyről történő elindulása) előtt zárható ki az utazásból.

3. Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek.

A VOLÁN egyes autóbuszjáratokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

4. Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel, bérlettel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet, regisztrációs jegyet vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel, regisztrációs jeggyel rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezelnie, kezeltetnie, az autóbuszvezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a különböző utazási jogosultságokat biztosító (utazási) igazolványokat a különböző jogosultságokat igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbuszvezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni.

A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, regisztrációs jegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni.

Az utazási igazolványt, menetjegyet, regisztrációs jegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot ellenőrzés céljából az utazás megkezdése előtt, az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni.

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató … … vagy … megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges … meghatározott adatok megismerésére.

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási utazási kedvezmény vagy személyhez kötött utazási jogosultság keretében teljesítendő, elektronikus adathordozón rögzített utazási jogosultság igénybevételével történő utazásra jogosító személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult … a meghatározott adatoknak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére.

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, … vagy … megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

  1. jogosult természetes azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,
  2. az e törvényben meghatározottak szerinti, a közszolgáltatási utazási ked-vezményekről szóló jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,
  3. az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja. [2012. évi XLI. tv.]

A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzőek szerinti - az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló - az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell venniük; feltéve, hogy az az utazási időt - az összes egyéb körülményre is tekintettel - számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz.

5. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a VOLÁN bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania.

6. Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza.

7. Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad.
Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.

8. Az utasnak a díjszabásban megállapított menetdíjat (utazási igazolvány árat) kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. A jegykiadó pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. A visszajáró összeget - ha azt a jegykiadó visszaadni nem tudja - a VOLÁN az utas részére postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti.

9. A VOLÁN menetjegy, illetve helyjegy előzetes váltását (helybiztosítás) egyes állomásokon, illetve autóbuszjáratokra kötelezővé teheti. Az egyes járatokra szóló elővételi menetjegy, illetve helyjegy kiadásának lezárási időpontját a VOLÁN előzetesen közzéteszi.

II. Díjszabás

A VOLÁN a menetjegyek és más utazási igazolványok díjait, az alkalmazott kedvezményeket, az igénybevételük és használatuk feltételeit - figyelemmel az azokra vonatkozó jogszabályokra és hatósági intézkedésekre - "Díjszabás"-ban teszi közzé, A csak időlegesen vagy korlátozott területen alkalmazott utazási igazolványok vagy kedvezmények (pl.: üzletpolitikai kedvezmények) igénybevételének, használatának feltételeit és díjait (mértékét) a VOLÁN díjszabási kiegészítésként a helyi viszonyoknak megfelelő módon hirdeti meg. A díjszabás és kiegészítései a VOLÁN szolgálati helyein, hivatalos órák alatt megtekinthetők. A díjszabás kivonatos tartalmát a VOLÁN Hivatalos Autóbusz Menetrend is tartalmazza.

III. Érvényes menetjegy (utazási igazolvány) nélküli utazás

1. Annak az utasnak, aki vagy a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatára, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbuszjárat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbuszjárat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

2. Annak az utasnak, aki előre váltott menetjegyét, illetőleg kezeltetési kötelezettséggel használható jegyét, bérletét vagy más utazási igazolványát nem kezelteti (érvényesíti), annak utólagos kezelésével egyidejűleg pótdíjat kell fizetnie.

3. Ha az utas utazási igazolványának érvényhatárán túl tovább kíván utazni, a továbbutazási menetdíjat az adott járatnak attól az állomásától kell számítani, ameddig a menetjegy érvényes volt, éspedig ha

a) az utas továbbutazási szándékát az eredeti célállomás elérése előtt bejelenti, pótdíj nélkül,

b) ellenkező esetben pótdíj felszámításával.

4. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni.

IV. Fel- és leszállás, helyfoglalás

1. A közlekedési vállalat (VOLÁN) a menetrendben közzétett helyi és távolsági (helyközi) járattal a személyszállítást köteles elvállalni. Ha a menetrendben közzétett járattal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a közlekedési vállalatot a szerződéskötési kötelezettség a jármű befogadóképességéig terheli. 20/1981. (VI.19.) Mt. r. Ilyen esetben a megállóhelyen várakozók részére az autóbuszjárat személyzete tájékoztatást ad az egyéb utazási lehetőségekről.

Azon autóbuszjáratok esetében, amelyekkel álló utas nem szállítható, a közlekedő autóbusz befogadóképességének az utasok számára kialakított ülőhelyek számát kell tekinteni.

2. Távolsági (országos, regionális és elővárosi) forgalomban az utasok elszállításának sorrendje a következő:

a) akik a járatra helyüket előzetesen biztosították,

b) akik az utazáshoz szükséges igazolvánnyal (bérlettel) vagy előre váltott jeggyel rendelkeznek,

c) akik nagyobb távolságra utaznak;

azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó. 20/1981.(VI.19) Mt. r. Ezen belül a VOLÁN a kisgyermekkel utazók, vakok, terhes anyák, mozgássérültek részére elsőbbséget biztosít. A menetjegy megváltása vagy más utazási igazolvány nélkül is díjtalan utazásra jogosultakat a VOLÁN utazási igazolvánnyal rendelkezőknek tekinti.

3. A csak ülő utast szállító autóbuszjáratok elsősorban a járat indulása előtt, a külön meghirdetett időpontig elővételben megvásárolt helyjeggyel (helyfoglalást is tartalmazó menetjeggyel) vehetők igénybe. Az ezzel nem rendelkező utasok - az előzetes kötelező helybiztosítás esetét kivéve - csak akkor szállhatnak fel, ha a lefoglalt, valamint a távolabb felszálló és helyfoglalással rendelkező utasok részére fenntartott ülőhelyeken kívül az autóbuszon még van szabad ülőhely és csak ezeket foglalhatják el.

4. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt előzetesen biztosította vagy a fennmaradó ülőhelyeket más utasok nem foglalták el. A 3. éven aluli gyermek - biztonsága érdekében -, ha a kísérője úgy dönt, hogy a gyermek nem gyermekkocsiban rögzítve utazik, akkor kísérője ölében, illetve külön ülésen ú. n. mózeskosárban, gyermek-hordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyezhető el. A terhes anyák, kisgyermekkel utazók, vakok és mozgásukban korlátozottak vagy rokkantak számára megjelölt üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak.

5. Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engedniük. A kerekesszéket és benne az utast a visszatartó rendszerrel rögzíteni kell az autóbuszvezetőnek.

6. Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie.

7. Ha valamely autóbuszjáratot olyan hatósági korlátozású autóbusz végez, amellyel álló utas nem szállítható, továbbá a csak álló utast szállítására meghirdetett autóbuszjáratokon csak az utasok számára kialakított ülőhelyet elfoglalva szabad utazni.

8. A VOLÁN - a kötelező helybiztosítással közlekedő járatain kívül - egyes más autóbuszjárataira is lehetővé teszi férő-, illetve ülőhely előzetes foglalását helyjegy vagy helyfoglalást is tartalmazó menetjegy elővételben történő megváltásával. A VOLÁN helyfoglalási kötelezettsége az előre váltott helyjegy (helyfoglalást is tartalmazó menetjegy) esetében csak a jegy érvényességének kezdetét jelölő állomásra (megállóhelyre) vagy a helyfoglaláskor külön megnevezett felszállási helyre vonatkozik. Az ilyen módon lefoglalt ülőhelyeket a VOLÁN a helyjeggyel (elővételi jeggyel) rendelkező utas számára fenntartja. Ha helyjeggyel (elővételi jeggyel) nem rendelkező utas a fenntartott ülőhelyet elfoglalja, azt a helyjegy (elővételi jegy) felmutatójának át kell engednie.

9.Ahol az autóbuszjárat tartózkodási ideje ezt lehetővé teszi, az utasnak az előzetesen biztosított ülőhelyét vagy férőhelyét legalább 10 perccel a menetrend szerinti indulási idő előtt kell elfoglalni vagy az ülőhely fenntartására vonatkozó igényét a helyjegy (elővételben váltott menetjegy) egyidejű felmutatásával a járati személyzetnek bejelenteni.

Ennek elmulasztása esetén a VOLÁN az ülőhely biztosítását tovább nem vállalja. Azokra a járatokra, illetve azokon az autóbuszállomásokon (megállóhelyeken) amelyekre, illetve amelyeken csak előre váltott menetjeggyel lehet a járatra felszállni, a VOLÁN a helyet a járat indulási időpontjáig fenntartja.

10. Az utasnak a fel- és leszállás helyileg meghatározott rendjét (ajtók használata stb.) meg kell tartania.

Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell - a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére - az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik.

A távirányítású ajtók csukódására figyelmeztető (hang- és/vagy fény) jelzés működésbe lépésekor a le- és felszállást haladéktalanul be kell fejezni, a jelzés időtartama alatt a le- és felszállást megkezdeni nem szabad. Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el.

11. Az utas leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

12. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbuszjárat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.

13. Ha az autóbuszjárat indulási idejére vagy ha a közölt tartózkodási idő leteltével az utas nem jelentkezett, a lemaradásból, továbbá a leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a VOLÁN nem felelős.

V. Az utas magatartása

1. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat. Annak, aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, pótdíjat kell fizetnie.

2. Az autóbuszban, valamint az autóbuszállomások területén bármilyen árut, szolgáltatást csak az illetékes VOLÁN engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad.

3. Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik. Az utastér központi világítását az autóbuszvezető - ha az őt a vezetésben zavarja - lakott területen kívül kikapcsolhatja.

4. Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.

5. A közforgalmú belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáraton dohányozni (cigarettázni, szivarozni és pipázni) nem szabad.

6. Az olyan autóbuszjáratokon, illetve autóbuszokon, amelyeken állva nem, csak az ülőhelyeket elfoglalva szabad utazni, a biztonsági öv használata (becsatolása és becsatolt állapotban tartása) a 3. életévet betöltött személyek részére az utazás megkezdésétől a befejezéséig - kivéve az autóbuszállomásokon és más pihenőhelyeken való tartózkodás idejét - kötelező, egyéb esetekben az utas saját biztonsága érdekében használata ajánlott.

7. Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autó-busz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat.

8. Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtajának támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.

9. Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni.

VI. Kézipoggyász

1. Az utasok kézipoggyászt vihetnek magukkal. [20/1981. (VI. 19.) Mt. sz. r.]

Kézipoggyásznak minősül az az egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és egyik irányban sem terjedelmes tárgy, amelyet az utas az autóbuszba magával visz.

2. Kézipoggyászként nem szállítható a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, b) olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, c) töltött lőfegyver. [20/1981. (VI. 19.) Mt. sz. r.]

3. A közlekedési vállalat (VOLÁN) megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat, b) a járművet megrongálhatja, vagy beszennyezheti. [20/1981. (VI. 19.) Mt. sz. r.]

4. Az utas kézipoggyászát elsősorban kezében, ölében tartva szállíthatja, ha azonban ez nem lehetséges, köteles azt úgy elhelyezni, hogy a többi utas testi épségét ne veszélyeztesse, kényelmét a legkevésbé zavarja, és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. Kézipoggyász ülőhelyre nem helyezhető. A kézipoggyászként szállítani kívánt tárgyat - amennyiben az arra alkalmas - előzetesen kézitáskába, bőröndbe, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba, átkötött (bevarrt) batyuba kell elhelyezni vagy egyéb módon kell csomagolni.

5. Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek:

a) Kisgyermekek szállítására használt mózeskosár, gyermek-hordozó, gyermekülés, gyermekbiztonsági rendszer stb. az autóbuszba bevihető; gyermekkocsi csak akkor vihető kézipoggyászként az autóbusz utasterébe, ha ott megfelelően elhelyezhető. A gyermekkocsit a kisgyermeket szállító utas az autóbuszban úgy köteles elhelyezni, hogy az el ne mozdulhasson.

b) Propán-bután gáz személyenként 1 db, legfeljebb 5 kg töltetű palackban vihető be az autóbuszba. A gázpalackot az autóbuszon zárt állapotban, védőkupakkal ellátva - állítva - úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson.

c) Személyenként 1 pár sífelszerelés az autóbuszban - elsősorban állítva és kézben tartva - kézipoggyászként szállítható, ha annak elhelyezésére az autóbuszon külön hely nincs kijelölve.

d) Az ülőhelyek feletti poggyásztartóban nem helyezhető el folyadékkal töltött edény vagy azt tartalmazó csomag, továbbá olyan tárgy, amely elmozdulhat vagy a poggyásztartó túlterhelését okozhatja. e) Rokkantkocsi az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott megfelelően elhelyezhető.

e) Rokkantkocsi az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott megfelelően elhelyezhető.

f) Kerékpár csak a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, amit a VOLÁN az autóbuszon külön feltüntet.

6. A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

7. A kézipoggyászban bekövetkezett, valamint a kézipoggyász által harmadik személynek okozott kárért a VOLÁN csak jogszabály alapján vagy vétkesség esetén felelős. A VOLÁN a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie.

8. Annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, a díjszabásban meghatározott pótdíjat kell megfizetnie. Emellett - függetlenül az egyéb törvényes következményektől - felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

9. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

10. Kézipoggyászként az autóbuszba be nem vihető tárgy útipoggyászként feladható, ha az autóbuszjárat útipoggyász-fuvarozást végez és az arra vonatkozó feltételek azt nem tiltják.

VII. Csomagszállítás

1. Csomagnak minősül az utastérben szállított, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű és/vagy méretű, azaz 10 kg-ot meghaladó, valamint a szállítás közben általában kézben, ölben el nem helyezhető és más terjedelmes tárgy - a VI/5. pontban foglaltak figyelembevételével.

2. A VOLÁN csomagszállítást csak azokon az autóbuszjáratokon végez, amelyeken útipoggyász feladására nincs lehetőség.

3. Az utas darabonként legfeljebb 2 db, 20 kg tömegű és 100x50x50 cm mérethatárokat meg nem haladó csomagot vihet magával az útipoggyász szállítást nem végző autóbuszba. Csomagként méretüktől függetlenül is bevihető az autóbuszba személyenként 1 db szánkó, továbbá szétszedhető és összerakható vászon- vagy gumicsónak és alkatrészei, valamint 1 db legfeljebb 60 cm átmérőjű sírkoszorú csomagoltan.

4. Annak az utasnak, aki csomagként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz - a csomag viteldíján felül - a díjszabásban megállapított pótdíjat is meg kell fizetnie. Emellett - függetlenül az egyéb törvényes következményektől - felelős a szabály megsértéséből származó kárért.

5. A csomag szállítására egyebekben a kézipoggyász-szállítás feltételei vonatkoznak, illetve azt kell alkalmazni (szállításból kizárt tárgyak, csomagolás, elhelyezés, őrzés, felelősség stb.)

VIII. Autóbuszba bevihető élő állatok

1. Az autóbuszba bevihető élő állatok és szállításuk feltételei:

a) egy kutya, szájkosárral és pórázzal ellátva,

b) halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban,

c) kisebb madarak, papagájok és galambok, kalitkában elhelyezve,

d) egyéb apró állat kosárban, ládában vagy más alkalmas tartóban,

e) egy vadászsólyom, védősapkával ellátva.

Az állatok szállítására használt eszközök (tartály, kalitka, kosár, láda stb.) tömege, terjedelme stb. nem haladhatja meg a kézipoggyászok szállítási feltételeire meghatározottakat.

A VOLÁN a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.

A segítő kutyát alkalmazó személy a menetrend szerinti autóbuszjáraton jogosult- a terápiás kutya kivételével - a segítő kutyával tartózkodni és azt szájkosár nélkül használni. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logoval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A segítő kutya az utazásból akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

2. Élő kacsa, liba vagy pulyka az autóbusz utastérben nem szállítható.

3. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be.

4. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha élő állat az utasokat magatartásával zavarhatja vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a VOLÁN az élő állatot a szállításból kizárhatja.

5. Az élő állatban bekövetkezett, valamint az élő állat által harmadik személynek okozott kárért a VOLÁN csak jogszabály alapján vagy vétkessége esetén felelős - a kézipoggyászra vonatkozó feltételek szerint.

IX. Útipoggyász szállítása

1. A menetrendben erre megjelölt távolsági (országos, regionális és elővárosi) járatra az utas ha a járattal utazik poggyászát feladhatja (útipoggyász). [20/1981. (VI. 19.) Mt. sz. r.] Nem igényelhető útipoggyász szállítása olyan autóbuszon, amely poggyásztartóval, poggyászszekrénnyel nincs felszerelve, illetőleg az útipoggyász elhelyezésére nincs más erre alkalmas hely. Ezeken az autóbuszokon a VOLÁN a csomagszállítást lehetővé teszi, ezért a menetrendben való külön megjelöléstől eltekint. Az útipoggyászok továbbítása általában az autóbuszba beépített poggyászszekrényben elhelyezve történik. Az autóbusz típusától, kialakításától, felszereltségétől függően az útipoggyászok továbbítására szolgáló hely ettől eltérő is lehet.

2. Útipoggyászként olyan tárgyak adhatók fel, amelyek bőröndbe, kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba, átkötött (bevarrt) batyuba vagy egyéb alkalmas módon vannak csomagolva, és összértékük az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. Az útipoggyász nem tartalmazhat ékszert, nemesfémet, művészeti tárgyat, bélyeget, gyűjteményt, készpénzt, készpénzkímélő és -helyettesítő fizetőeszközt (bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány stb.) értékpapírt, menetjegyet, bérletet, okmányt, nemes szőrmét, valamint az eredeti vásárláskori (újkori) 50.000 Ft egyedi értéket meghaladó tárgyat és tartozékait.

3. Egy utas legfeljebb 2 db útipoggyász szállítást igényelheti.

4. Egy darab útipoggyász tömege a 20 kg-ot, térfogata 100x50x50 cm mérethatárokat nem haladhatja meg.

5. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el. [20/1981. (VI. 19.) Mt. sz. r.] Kizárható az útipoggyász-szállításból az olyan tárgy is, amely az utasok ruházatában, poggyászaikban vagy más küldeményekben kárt okozhat, illetve beszennyezheti azokat.

6. A közlekedési vállalat (VOLÁN) megtagadhatja olyan tárgy útipoggyászként való szállítását, amely a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. [20/1981. (VI. 19.) Mt. sz. r.]

7. Ha az autóbusz poggyászterében vagy az egyéb, az útipoggyászok továbbítására szolgáló helyen elhelyezhető, mérethatárokra való tekintet nélkül és ha a következőkben más rendelkezés nincs, csomagolatlanul is, útipoggyászként feladható még:

a) sífelszerelés, szánkó, továbbá szétszedhető és összerakható vászon- vagy gumicsónak és azok alkatrészei,

b) rokkantkocsi, összecsukható nyugszék, nyugágy,

c) gyermekkocsi,

d) összecsukható kerékpár,

e) dobozba, tokba vagy más göngyölegekbe csomagolt hangszer,

f) koszorú.

8. A VOLÁN alkalmazottja az útipoggyászként feladott küldemény tartalmát az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az szállításból kizárható tárgyat tartalmaz.

9. Annak az utasnak, aki szállításból kizárt tárgyat ad fel útipoggyászként, - az útipoggyász viteldíján felül - a díjszabásban megállapított pótdíjat is meg kell fizetnie.

10. Az utas útipoggyászt csak arra az autóbuszjáratra adhat fel, amelyiken utazik és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig utazási igazolványa érvényes. A rendeltetési állomásig érvényes utazási igazolványt feladáskor fel kell mutatni. A VOLÁN az útipoggyászt megjelöli és az utas részére elismervényt (poggyászszelvényt) ad az átvételről.

11. Útipoggyászt az autóbuszjárat személyzeténél az autóbuszjáratnak az autóbuszállomáson vagy megállóhelyeken való tartózkodási ideje alatt kell feladni. Ha valamely autóbuszállomáson külön poggyászfelvevő működik, a poggyászok feladása ott, a helyileg közzétett feltételek szerint történhet.

12. A menetrendben külön megjelölt megállóhelyeken a VOLÁN poggyászkezelést (felvétel-, illetve kiszolgáltatás) nem végez.

13. A VOLÁN az útipoggyásznak vagy csomagolásának külsőleg észrevehető sérülését vagy meg nem felelő voltát, valamint a csomagolás hiányát a poggyászszelvényre feljegyzi. Ha az utas a poggyászszelvényt elfogadja, ezzel elismeri az útipoggyásznak, illetőleg a csomagolásnak a poggyászszelvényre feljegyzett állapotát. A le nem zárt bőröndöt a VOLÁN hiányosan csomagolt útipoggyásznak tekinti.

14. Az útipoggyásznak az autóbusz poggyászterébe vagy az egyéb, a poggyászok továbbítására szolgáló helyére való berakását, elhelyezését, valamint a fuvarozás végeztével onnan a kiadását a VOLÁN alkalmazottja végzi.

15. Az utasnak az útipoggyász szállításáért a díjszabásban megállapított poggyász-viteldíjat a feladáskor kell megfizetnie. A feladás után felmerülő költségek (pl. a rendeltetési helyen át nem vett útipoggyász őrzési díja, értékesítéssel összefüggő költsége, stb.) az útipoggyász átvevőjét, illetve tulajdonosát terhelik.

16. A VOLÁN az útipoggyászt annak az autóbuszjáratnak a megérkezése után, amelyikkel azt szállítani kellett, a poggyászszelvény visszaadása és az esetleg még ki nem egyenlített költségek megfizetése ellenében kiszolgáltatja. A VOLÁN a poggyászszelvény felmutatójának átvételi jogosultságát nem vizsgálja. A VOLÁN a poggyászszelvény visszaadása nélkül az útipoggyászt csak abban az esetben szolgáltatja ki, ha a kiszolgáltatást követelő személy személyazonosságát igazolja és átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvevő nevét, pontos lakcímét, személyi igazolványának számát, az elveszett poggyászszelvény számát, az útipoggyász tartalmának részletes felsorolását és az átvevő aláírását. Útipoggyász kiszolgáltatása poggyászszelvény helyett átvételi elismervény ellenében csak végállomáson vagy VOLÁN szolgálati helyen történhet.

17. A célállomáson az autóbusz megérkezésekor át nem vett (autóbuszon maradt) útipoggyászt a VOLÁN a kijelölt szolgálati helyére szállítja, ahol azt egy évig, a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai szerint megőrzi. Kiszolgáltatáskor az útipoggyász őrzésért a poggyászmegőrzés díját, a ki nem szolgáltatható darabok értékesítéséért pedig annak költségét a VOLÁN felszámítja.

18. A fuvarozó (VOLÁN) felelős azért a kárért, amely a küldemény (útipoggyász) átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény (útipoggyász) teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve ha a kár a) a fuvarozó (VOLÁN) tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, b) a küldemény (útipoggyász) belső tulajdonsága, c) a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága következtében állott elő. [Ptk. 501. §] Ha a kárt a fuvarozó (VOLÁN) szándékosan okozta, az ebből eredő minden kárért felelős. [Ptk. 503. §]

19. A fuvarozót (a VOLÁN-t) terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, a feladót, illetőleg a címzettet (utast) terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem a küldemény (útipoggyász) belső tulajdonságára vezethető vissza. A csomagolás hiányosságát a fuvarozó (VOLÁN), azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, a feladó, illetőleg a címzett (utas) köteles bizonyítani. [Ptk. 502. §]

20. Az áru (útipoggyász) elveszettnek tekinthető, ha a fuvarozó (VOLÁN) azt a fuvarozási (útipoggyász szállítási) határidő lejártától számított 8 napon belül nem szolgáltatja ki. A fuvarozó (VOLÁN) haladéktalanul értesíti a fuvaroztatót (utast), ha az elveszettnek tekintett áru (útipoggyász) a fuvarozási (útipoggyász szállítási) határidő lejártától számított egy éven belül megkerül. A fuvaroztató (utas) a megkerült áruval (útipoggyásszal) az értesítés feladásától számított 30 napon belül rendelkezhet. [2/1981. (I. 31.) Mt. sz. r.] A fuvarozási (útipoggyász szállítási) határidőre a menetrendben foglaltak az irányadók. [20/1981. (VI. 19.) Mt. sz. r.] A küldemény (útipoggyász) teljes vagy részleges elveszése, illetőleg megsemmisülése esetében a fuvarozó (VOLÁN) fuvardíjra (útipoggyász viteldíj), illetőleg a fuvardíj (útipoggyász viteldíj) arányos részére nem tarthat igényt, köteles továbbá megtéríteni az elveszett dolog értékét. [Ptk. 503. §] Kártérítésként a VOLÁN a - a 2. pontban meghatározott értékhatáron belül - számlával igazolt összeget, ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes forgalmi értéket téríti meg. Kártérítésre az az utas jogosult, aki a feladott útipoggyász szállítására vonatkozó poggyászszelvényt bemutatja.

21. Ha az átvételkor felismerhető, hogy a küldemény (útipoggyász) hiányos vagy sérült, a fuvarozóval (VOLÁN-nal) szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. [Ptk. 504. §]

22. Ha a fuvarozó (VOLÁN) az áru (útipoggyász) sérülését vagy hiányát észleli vagy gyanítja, illetőleg ha az átvevő (utas) az áru (útipoggyász) kiszolgáltatásakor kármegállapítást kér, a fuvarozó (VOLÁN) az árut (útipogy-gyászt) megvizsgálja és erről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv másolatát a fuvaroztató (utas) kapja meg. A jogosult az áru (útipoggyász) átvételét megtagadhatja, ha a fuvarozó (VOLÁN) a sérülést vagy hiányt nem igazolja, illetőleg kívánsága ellenére jegyzőkönyvet nem vesz fel. [2/1981. (I. 31.) Mt. sz. r.]

23. Az átvétel után csak három napon belül és csak akkor lehet a fuvarozóval (VOLÁN-nal) szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni. [Ptk. 504. §]

24 A küldemény (útipoggyász) megrongálódása esetében a fuvarozó (VOLÁN) választása szerint vagy az értékcsökkenés megtérítésére, vagy pedig a rongálódás kiküszöbölésére köteles. [Ptk. 503. §] Kártérítésként a VOLÁN a számlával igazolt összeget, ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes forgalmi értéket téríti meg.

25. Ha a fuvaroztató (utas) a fuvarozót (VOLÁN) megtévesztve olyan árut ad át fuvarozásra, amelyre szerződés nem köthető, vagy azt az előírt különleges feltételek teljesítése nélkül fuvaroztatja,… …az áru (útipoggyász) fuvarozásából eredő minden kár és költség a fuvaroztatót (utast) terheli. [2/1981. (I. 31.) Mt. sz. r.] Az itt nem szabályozott kérdésekben az útipoggyász szállítására, a szerződő felek (az utas és a VOLÁN) jogaira és kötelezettségeire, valamint a szerződés teljesítésére, továbbá a kártérítésre és az igényérvényesítésre a közúti árufuvarozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. [20/1981. (VI. 19.) Mt. sz. r.]

X. Forgalmi zavar

1. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, a közlekedési vállalat (VOLÁN) köteles a rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.20/1981. (VI.19.) Mt.r.

2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése - átmenetileg - egyáltalán nem vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a közlekedési vállalat (VOLÁN) erről az utasokat tájékoztatja. 20/1981. (VI.19.) Mt.r. A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is.

3. A közlekedési vállalat (VOLÁN) köteles megtéríteni a távolsági (országos, regionális és elővárosi) járat

a) kimaradása esetén annak az utasnak a kárát, aki a járatra helyét előzetesen biztosította,

b) 30 percet meghaladó késése esetén a járattal utazók kárát;

kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég, útelzárás, forgalmi torlódás stb.) idézte elő. A kártérítés összege azonban nem haladhatja meg járatkimaradás esetén a menetdíj tizenötszörösét, késés esetén ötszörösét.20/1981. (VI.19.) Mt.r. Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 90 percet meghaladó késéssel indul a megállóhelyről. Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak vagy késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a VOLÁN társaság az 1. pont szerint oly módon gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt úgy, hogy az utas 90, illetve 30 percet meg nem haladó késéssel célállomására megérkezzék. A kártérítés alapja a bizonyított kár.

A legmagasabb kártérítési összeg megállapításának alapjául az utas által az autóbuszjárattal leutazott (leutazni tervezett) viszonylat teljesárú menetdíját kell tekinteni, függetlenül attól, hogy az utas díjkedvezményt igénybe vett-e vagy sem.

XI. Menetdíj visszatérítése

1. A VOLÁN az elővételben váltott menetjegy díját és a poggyászviteldíjat visszatéríti, ha az utas menetjegyét utazásra nem használta fel. A VOLÁN a visszatérítendő összegből kezelési költséget von le, amelynek mértékét a díjszabás tartalmazza. Kezelési költség nem kerül levonásra, ha az utas a menetjegyet az autóbuszjárat elmaradása vagy férőhely hiánya miatt nem használta fel, illetve utazásáról forgalmi zavar miatt lemond. Az autóbuszjárat elmaradását, a férőhely hiányát, illetve a forgalmi zavart az utas köteles igazoltatni az érintett autóbuszjárat, illetőleg az állomás személyzetével az utazásra fel nem használt menetjegy hátoldalán vagy külön igazoláson.

2. A VOLÁN a menetdíjat és a poggyászviteldíjat a megtett útra eső rész levonásával téríti vissza, ha az utas utazását megkezdte és a továbbutazásról forgalmi zavar miatt mond le.

A forgalmi zavar tényét az utazásra részben felhasznált menetjegy hátoldalára, esetleg külön igazoláson az autóbuszjárat, illetőleg az állomás személyzetével igazoltatni kell. Az igazoláson fel kell tüntetni a megállóhely vagy állomás nevét, ameddig a menetjegyet felhasználták, továbbá, hogy az utas a felszállási helyére visszatért-e vagy sem. Megkezdett utazásnak egyéb okból történő megszakítása miatt a menetdíj (poggyászviteldíj) árát a VOLÁN még részben sem téríti vissza.

3. Mind az elővételben, mind a járati személyzetnél megváltott és fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy árát a VOLÁN az általa kijelölt szolgálati helyeken téríti vissza.

4. A mérsékelt árú menetjegyek és bérletjegyek visszatérítési szabályait a díjszabás tartalmazza. Ebből a szempontból a gyermekjegy nem tekinthető mérsékelt árú menetjegynek.

5. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a VOLÁN sem a menetdíjat, sem a poggyászviteldíjat, sem e díjak egy részét nem téríti vissza. Ugyancsak nem téríti vissza még részben sem a VOLÁN a szállításból kizárt útipoggyász vagy élő állat viteldíját.

6. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy, bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a VOLÁN semmiféle igazolásra nem teljesít. Elveszett menetjegyért, bérletjegyért, poggyászszelvényért stb. visszatérítés nem jár.

XII. Utazási feltételek határon átmenő és a városi (helyi) viszonylatú utazásokra

1. A határon átmenő autóbuszjáratok igénybevételére vonatkozó utazási feltételek - nemzetközi szerződések, egyezmények alapján - egyes kérdésekben az I-X. pontokban foglaltaktól eltérőek. Az egyes eltérésekről az üzemeltető VOLÁN társaság ad tájékoztatást. Egyéb kérdésekben a VOLÁN a nemzetközi utazásoknál is az I. és III-X. pontokban foglalt feltételeket alkalmazza.

2. Az I., III-VI., VIII. és X-XI. pontokban foglalt utazási feltételek vonatkoznak a belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratok városi (helyi) viszonylatain történő utazásokra is.